บริการต่างๆของมหาวิทยาลัย


บุคลากรมหาวิทยาลัย

 • -SSRUmail

 • -office365

 • -ลงทะเบียนขอใช้งาน office365

 • -ระบบ vpn

 • -ระบบ e-office

 • -Canva for Education


 • เว็บไซต์และข้อมูลเผยแพร่

 • -โรงแรมวังสวนสุนันทา

 • -Download logo มหาวิทยาลัย

 • -ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • -ประกาศนโยบาย

 • -ประกาศแนวปฏิบัติของผู้ให้บริการ ณ จุดให้บริการ

 • -รายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

 • -กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

 • -SSRU GUR

 • -คู่มือและกระบวนการ

 • -แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563


 • ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 • -ระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน


 • อื่นๆ

 • -คู่มือการให้บริการประชาชน


 • Top