คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 จนถึงปี พ.ศ. 2560 รวมเวลา 80 ปี โดยเริ่มจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนามาเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา จนกระทั่งได้รับ การสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการได้ อนุมัติให้วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตครู แบ่งสายงานการปฏิบัติราชการออกเป็น สํานักงานอธิการ คณะวิชา และภาควิชา โดย คณะวิชาครุศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของ วิทยาลัยครูสวนสุนันทามีหัวหน้าคณะวิชาเป็น ผู้บริหารระดับคณะ

พ.ศ. 2549 คณะครุศาสตร์ได้รับการ จัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคาร คณะครุศาสตร์หลังใหม่ จํานวน 85 ล้านบาท และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี เป็นรุ่นสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา แต่ยังคงมีการเปิดสอนตามหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา ซึ่งในปีนี้นักศึกษาทุนครูหลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 3 ได้เริ่มออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครั้งแรก (การปฏิบัติงานวิชาชีพ ครู 1) วันที่ 23 มิถุนายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ เป็นสํานักงานคณบดีระหว่าง วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2549 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 70 สวนสุนันทา” พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ เจ้าศรีรัศมี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคาร กรรณาภรณ์พิพัฒน์” (อาคารคณะครุศาสตร์ หลังใหม่) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549

พ.ศ. 2550 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 3 (รหัสนักศึกษา 48) ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (Practicum 1) และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัสนักศึกษา 47) ได้ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 (Practicum 3) ณ โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

ในปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี จํานวน 7 หลักสูตร


ปรัชญา

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม


วิสัยทัศน์

สร้างและยกระดับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน


พันธกิจ

ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม


ภารกิจหลัก

  1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการ ศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน
  2. บริการวิชาการคุณภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
  3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการความรู้
  4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับนักศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ
Top