วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนับสนุน
พันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ถ่ายทอดและบริการความรู้ งานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานกำกับดูแล


วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอลต่อสังคม


พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา
 2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 3. ให้บริการวิชาการทางด้านการปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย แก่ชุมชนและสังคม
 4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมอันดีงามของไทยสู่สากล

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาตรี
 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

  - แขนงการเมืองการปกครอง
  - แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

  - สาขาวิชานิติศาสตร์

 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

  - สาขาวิชาบริหารงานตำรวจ
  - แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
  - แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาคครัฐ
  - แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรปริญญาโท
 1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาเอก
 1. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ที่ตั้ง

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดต่อ: โทรศัพท์ 02-160-1557


เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย
Top