วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนับสนุน
พันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ถ่ายทอดและบริการความรู้ งานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานกำกับดูแล


วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอลต่อสังคม


พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา
 2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 3. ให้บริการวิชาการทางด้านการปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย แก่ชุมชนและสังคม
 4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมอันดีงามของไทยสู่สากล

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 1. แขนงการเมืองการปกครอง
 2. แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 1. สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ
 2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
  • แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรปริญญาโท
 1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาเอก
 1. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ที่ตั้ง

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดต่อ: โทรศัพท์ 02-160-1557


เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย
Top