ชื่อปริญญาอักษรย่อปริญญา

ระดับปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร อักษรย่อ
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
5.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
6.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
7.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
8.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
9.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
10.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
11.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
12.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
13.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
14.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
15.หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.)
16.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
17.หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)
18.หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
Internation program
1.Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.)
2.Bachelor of Arts Program (B.A.).
3.Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)
ระดับบัญฑิตศึกษา
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
2.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
4.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
5.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
6.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
7.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
8.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
9.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
10.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ค.)
11.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
12.หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)
Top