วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) ชั้น 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601182-88, โทรสาร 021601184 เว็บไซต์ www.cim.ssru.ac.th

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 ใน “โครงการ จัดการศึกษาบุคลากรประจําการสําหรับ นักบริหาร” โดย ผศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นหัวหน้าโครงการอยู่ในขณะนั้น ซึ่ง อธิการบดี ผศ.ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล ได้ ตกลงร่วมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการศึกษาสําหรับผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาส ทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา นักแสดง และผู้ประกอบการ ที่มี กิจการของตัวเองหรือมีหน้าที่การงานระดับ ผู้บริหาร โดยขณะนั้นเปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิชาการจัดการคุณภาพ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

โครงการนี้ได้รับความสําเร็จอย่างดียิ่ง ที่เจ้าของบริษัทระดับชาติ เช่น บริษัท แป้งมัน และหมีชอเฮง แว่นท็อปเจริญ แมงป่อง ตรีอรรถบูรณ์ อํา-พลพูด ยนตรกิจ สยาม กลการ เกาะช้างชีวิวรีสอร์ท และ ECC เป็นต้น ได้สําเร็จการศึกษาและ ได้นําความรู้ ไปต่อยอดธุรกิจมากมาย ตลอดจนไปศึกษา ต่อระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัย ของรัฐชั้นนําหลายแห่ง และยังได้ทําความ ร่วมมือและให้ทุนพนักงานบริษัทได้เข้ามา ศึกษาในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังได้ทําความ ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และแว่น ท้อปเจริญ จํากัด เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของ บริษัท ที่มีตําแหน่งระดับ Supervisor ทั่ว ประเทศ

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการจัดการ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร ศรีพระจันทร์ เป็นผู้อํานวยการคนแรก ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาให้เปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยการจัดการเป็น “วิทยาลัยนวัตกรรม และการจัดการ (College of Innovation and Management)"

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็น หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ มีระเบียบการ บริหารจัดการของตนเอง ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือการมีความเป็นอิสระและความคล่องตัวสูง แต่อยู่ในกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา วิทยาลัยฯ มีภารกิจหลักตาม สถาบันการอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพสู่สังคม การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการพัฒนาและเจริญ ก้าวหน้าโดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุน ของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทําให้การบริหารงานของวิทยาลัย เป็นไป ตามยุทธศาสตร์และแผนงานของวิทยาลัย ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเพื่อการสร้าง นักบริหาร ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยึด หลักที่ว่า “การศึกษา ที่มีคุณภาพจะพัฒนาผู้เรียนในวันนี้ เพื่อให้เป็นผู้นําที่ดีในวันข้างหน้า”


ทิศทางองค์การวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ปีงบประมาณ 2561

ปรัชญา (Philosophy)

มีภูมิปัญญา ภูมิธรรม ภาวะผู้นํา และพัฒนา สังคม


วิสัยทัศน์ (Vision)

ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ


พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ คุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม
 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคม และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 3. ให้บริการวิชาการ และสร้าง เครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม การจัดการและนวัตกรรมองค์การที่สอดคล้อง กับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
 4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การทํานุบํารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการ จัดการและนวัตกรรมองค์การ

Agenda

 1. พัฒนานวัตกรรมการจัดการและ นวัตกรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ
 2. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรม การจัดการและนวัตกรรมองค์การ

ภารกิจหลัก (Key Result Areas)

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและ สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคม อาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมีความสุข
 2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอด เทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคม อาเซียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งยกระดับ มาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการ ขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้ เข้มแข็ง
 3. อนุรักษ์ พัฒนา และให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน
 4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการ พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยใน กลุ่มประชาคมอาเซียน
 6. สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการ จัดการและนวัตกรรมองค์การ

วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture)

 1. บุคลากรมีความพร้อมในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล
 3. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ

อัตลักษณ์ (Identity)

 1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้าน นวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นในการประกอบอาชีพ
 3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการ อย่างเป็นระบบ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนา นวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ อย่างต่อเนื่อง


ค่านิยมหลัก (Core Values)

 1. ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
 2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ
 3. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 4. ความเป็นมืออาชีพ

เป้าหมายการพัฒนา (Development Goals)

 1. เป็นองค์การที่สร้างผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ
 2. เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ อย่างยั่งยืน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย และท้องถิ่น
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ
Top