หอพระ

เป็นสถานที่เคารพสักการะของบุคลากรและนักศึกษาโดย เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล ขนาดหน้าตัก กว้าง 14 นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ได้รับ พระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยตั้งอยู่ ณ บริเวณตรงข้ามอาคารหอประชุม สุนันทานุสรณ์

Top