หลักสูตรที่เปิดสอน (ปริญญาโท)

บัณฑิตวิทยาลัย

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
 1. การบริหารการศึกษา

วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 1. นิติวิทยาศาสตร์
 2. การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
 1. สาธารณสุขศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 1. บริหารธุรกิจ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
 1. ภาษาศาสตร์
 2. ปรัชญาและจริยศาสตร์
 3. การบริหารการพัฒนา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
 1. นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 1. การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
 1. นวัตกรรมการจัดการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 1. การจัดการฟุตบอลอาชีพ
 2. นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ
 3. การจัดการการกีฬา


วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมและบริการ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
 1. การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 1. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
 1. รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
 1. การเมืองการปกครอง


คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
 1. ศิลปะการแสดง


Top