วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีผลงานที่เป็นแม่แบบด้านงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ มีการจัดการหลักสูตรที่หลากหลาย มีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นเอตทัคคะด้านวิชาการที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการบริการในยุค New Normal ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้จั้ดตั้ง “วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ” เป็นการรวมกลุ่มสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรรมบริการ (Hospitality Industry) ได้แก่ หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาจัดการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) และหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ บูรณาการกับหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก และหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มีเป้าหมายผลผลิต เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนและบุคลากร ให้มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติิ


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแม่แบบที่ดี ด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ


พันธกิจ (Mission)

 1. ให้การศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะในศาสตร์ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจการบิน
 2. วิจัย เพื่อเสริมศักยภาพในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
 3. บริการวิชาการ เพื่อยกระดับผลงานทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลผลิต โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรนานาชาติ

>> หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts Program (B.A.)
 • สาขาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

>> หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรสองภาษา

>> หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) B.Ed.
 • สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )

>> หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.)
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ (หลักสูตรสองภาษา )

หลักสูตรภาษาไทย

>> หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts Program (B.A.)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตรปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)
>> M.A. (Tourism and Hospitality Management) ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและบริการ)
 • การจัดการท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก
 • การจัดการธุรกิจสายการบิน

>> ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. International Business (Bilingual Program)
 • สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

หลักสูตรปริญญาเอก

>> ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy in Tourism and Hospital Management - PhD)
 • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ที่ตั้ง

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
เลขที่ 111/5 ถนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170 ประเทศไทย ติดต่อ: โทรศัพท์ 034 964 946 โทรสาร 034 964 945


เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย
Top