หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 1. สาขาวิชาภาษาไทย
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 6. สาขาวิชาสังคมศึกษา
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 4. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 6. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
  • แขนงวิชาชีววิทยา
  • แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 7. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ
  • แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
  • แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
  • แขนงวิชาเคมี
  • แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • แขนงวิชาฟิสิกส์
 9. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล
  • แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)
 1. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์
  • แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
  • แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 1. สาขาวิชาภาษาไทย
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 3. สาขาวิชาภาษาจีน
 4. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 6. สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
  • แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
  • แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
 3. สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)
 4. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต (อบ.บ.)
 1. สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)
 2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
 3. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ)
 1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
 1. สาขาวิชาจิตรกรรม
 2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 3. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์
  • แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น
  • แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์
 4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  • แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย
  • แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
 5. สาขาวิชาดนตรี
 6. สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
  • แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
  • แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
  • แขนงวิชาการตลาด
 2. สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์กร

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.)
 1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.) (5 ปี)
 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 2. สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
 3. สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
 4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต(พทป.บ.)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 2. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
 1. สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 1. สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 2. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
 3. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ
 4. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
 5. สาขาวิชาการจัดการการค้า
 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts Program (B.A.)
 1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
 2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
 3. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 4. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 5. สาขาวิชาการโรงแรม
  • Major Hotel Management
  • Major Restaurant Business
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.)
 1. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศยุคดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
  • แขนงวิชา International Business (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • แขนงวิชา Digital Business Management (การจัดการธุรกิจดิจิทัล)

เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 1. แขนงวิชาวารสารศาสตร์
 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 3. แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
 4. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 5. แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A.)
 1. สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์
  • แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
 2. สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
  • แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล
  • แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล

เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 2. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
  • แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
  • แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
  • แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์
 4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
 5. Logistics Management (International Program)

เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 1. แขนงการเมืองการปกครอง
 2. แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 1. สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ
 2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
  • แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย
Top