หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 1. สาขาวิชาภาษาไทย
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 6. สาขาวิชาสังคมศึกษา
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 6. สาขาวิชาเคมี
 7. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
 8. สาขาวิชาชีววิทยา
 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 10. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 11. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 12. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 13. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 14. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)
 1. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์
  • แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
  • แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 1. สาขาวิชาภาษาไทย
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 3. สาขาวิชาภาษาจีน
 4. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 6. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
 7. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
 8. สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
  • แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
  • แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 1. สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ
 2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น (Local Government)
  • แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ (public administration)
  • แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน (Public and Private Sector Management)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 1. สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
 2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology)
  • แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Printing Design)
  • แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Printing Industrial Management)
 4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
 5. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Electrical Industrial Technology)
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Technology)
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 8. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)
  • แขนงวิชานวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ (Innovation Design and creative economy)
 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
 1. สาขาวิชาจิตรกรรม
 2. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
 3. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 4. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
 5. สาขาวิชาดนตรี
 6. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  • นาฏศิลป์ไทย
  • ศิลปะการละคร

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 1. แขนงวิชาวารสารศาสตร์ (Journalism)
 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร (Public Relations and Corporate Communication)
 3. แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด (Advertising and Marketing Communication)
 4. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Radio and Television Broadcasting)
 5. แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Films and Digital Media)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 1. สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 1. แขนงวิชาการเงินการธนาคาร (Finance and Banking)
 2. แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
 3. แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 4. แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurship)
 5. แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (Business Service Management)
 6. แขนงวิชาการตลาด (Marketing)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.)
 1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.) (5 ปี)
 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก (Major in Child Health Care)
  • แขนงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Major in the Elderly Health Care)
  • แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม (Major in Beauty and Health Care)
 2. สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
 1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
 1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
 1. สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 1. สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 2. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
 3. สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์กร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 1. สาขาวิชารัฐศาสตร์

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) {*หลักสูตรนานาชาติ}
Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.)
 1. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศยุคดิจิทัล B.B.A. (Digital International Business)
  - International Business Major/ วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  - Digital Business Management Major/ วิชาเอกบริหารธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) {*หลักสูตรนานาชาติ}
Bachelor of Arts Program (B.A.)
 1. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว B.A. (Tourism Management)
 2. สาขาวิชาธุรกิจการบิน B.A. (Airline Business)
 3. สาขาวิชาการโรงแรม B.A.(Hotel Management)
  • Hotel Innovation Major / วิชาเอกการโรงแรม
  • Restaurant and Catering Major / วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร
หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต {*หลักสูตรสองภาษา}
Bachelor of Education
 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ B.Ed. (Mathematics)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) {*หลักสูตรภาษาไทย}
Bachelor of Education
 1. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ B.A. (Tourism and Hospitality Industry Management)
 2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก B.A. (Hotel and Lodging Business Management )

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Communication Arts Program (B.C.A.)
 1. แขนงวิชาวารสารศาสตร์
 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 3. แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
 4. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 5. แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) {หลักสูตรนานาชาติ}
Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A.)
 1. สาขาศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 2. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
  • แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
  • แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
  • แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
  • แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 3. Logistics Management (International Program)

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 1. แขนงการเมืองการปกครอง
 2. แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาบริหารงานตำรวจ
 2. แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
 3. แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาคครัฐ
 4. แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน
Top