หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.)
 1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts Program (B.A.)
 1. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 2. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 3. สาขาวิชาการโรงแรม
  • Major Hotel Management
  • Major Restaurant Business

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A.)
 1. สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (International Program Program)
  • แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
  • แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ (Applied Performing Arts)
 2. สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
  • แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล (Digital Design)
  • แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 1. Logistics Management (International Program)
Top