หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
 1. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศยุคดิจิทัล B.B.A. (Digital International Business)

  - International Business Major/ วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

  - Digital Business Management Major/ วิชาเอกบริหารธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
 1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน B.A. (Airline Business)
 2. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว B.A. (Tourism Management)
 3. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  B.A.(Hotel Management)
  • Hotel Innovation Major / วิชาเอกการโรงแรม
  • Restaurant and Catering Major / วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร
หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) (Bachelor of Education)
 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ B.Ed. (Mathematics)

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A.)
 1. สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (International Program Program)
  • แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
  • แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ (Applied Performing Arts)
 2. สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
  • แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล (Digital Design)
  • แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 1. Logistics Management (International Program)
Top