หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.)
 1. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศยุคดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
  • แขนงวิชา International Business (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • แขนงวิชา Digital Business Management (การจัดการธุรกิจดิจิทัล)

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A.)
 1. สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
  • แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ (Applied Performing Arts)
 2. สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
  • แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล (Digital Design)
  • แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 1. Logistics Management (International Program)
Top