ดอกแก้วเจ้าจอม

ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย คือ “ดอกแก้วเจ้าจอม” ต้นแก้วเจ้าจอม เป็นไม้ดอกซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นํามาปลูก ในบริเวณสวนสุนันทาได้พันธุ์มาเมื่อคราวเสด็จฯ ประพาสประเทศชวา (อินโดนีเซีย) ลักษณะดอกเหมือนดอกแก้ว แต่กลีบดอกเป็นสีม่วงน้ําเงิน เกสรสีเหลืองใบเหมือนใบแก้ว แต่ กลมติดกัน และป้อมกว่า ต้นแรกปลูกไว้บนเนินดินหน้าอาคาร 11 ปัจจุบันขนาดต้นสูงประมาณ 15 เมตร

Top