สีมหาวิทยาลัย

สีน้ำเงิน

หมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สีเขียว

หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีส้ม

หมายถึง ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีทอง

หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา

สีขาว

หมายถึง ความคิดบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Top