วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ อยู่ในกํากับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบ การบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลัก คือ มีความเป็นอิสระ ความคล่องตัวสูงและ มีภารกิจหลักที่สําคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบ อาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่สนอง ตอบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคม อาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการ วิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง การสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิดการ พัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม

การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ สร้างเครือข่ายในการร่วมมือทั้งงานวิชาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการทํางาน หลังจบการศึกษา

วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มี นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 3,040 คน

ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ได้จัดการเรียนการสอนใน 4 ศูนย์การศึกษา ประกอบด้วย ศูนย์การ ศึกษาจังหวัดนครปฐม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการสร้าง เครือข่าย พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ว่าด้วยเรื่องการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน โดยการผลิต บัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถ ทํางานได้ทันทีหลังจบการศึกษา โดยประยุกต์ และนําเทคโนโลยีที่ใช้จริงมาใช้ในการเรียน การสอน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จริงจากผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อเป็น การเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้

ปัจจุบันวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้รับจัดการ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สมาคมไทย โลจิสติกส์และการผลิต, ศูนย์การเรียนรู้ การจัดการขนส่งนิ่มซีเส็ง, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด, บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด, บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด, วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จ.ชลบุรี, บริษัท ขนส่ง จํากัด และ Logistics Bureau Group


วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อ การผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ


พันธกิจ (Mission)

 1. ให้การศึกษา (Educate)
 2. วิจัย (Research)
 3. บริการวิชาการ (Outreach)
 4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)

ภารกิจหลัก (Key result area)

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย เชนที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการ ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน อย่างมีคุณภาพ
 4. อนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนา ธรรมไทยสู่สังคม
 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการ ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สู่การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม

เสาหลัก (Pillars)

 1. ทุนความรู้
 2. คุณธรรม
 3. เครือข่าย
 4. ความเป็นมืออาชีพ
 5. วัฒนธรรมที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

อัตลักษณ์ (Identity)

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญ การสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ


เอกลักษณ์ Uniqueness

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นําองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ สากล


เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ
Top