คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เริ่มจากการเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปิดสอนหลักสูตรหัตกรรมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 ต่อมาได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความ ต้องการสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่แปรเปลี่ยนเมื่อปีการศึกษา 2543 มีการ เปิดสอนหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้รับการจัดตั้ง ให้เป็นหน่วยงานระดับคณะตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี


ปรัชญา

ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนํา วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี


วิสัยทัศน์

หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ มาตรฐานวิชาชีพ


พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 2. การวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชน
 3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็นเอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
 4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
 2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology)
  • แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Printing Design)
  • แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Printing Industrial Management)
 4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
 5. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Electrical Industrial Technology)
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Technology)
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 8. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)
  • แขนงวิชานวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ (Innovation Design and creative economy)
 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ
Top