คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เริ่มจากการเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปิดสอนหลักสูตรหัตกรรมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 ต่อมาได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความ ต้องการสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่แปรเปลี่ยนเมื่อปีการศึกษา 2543 มีการ เปิดสอนหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้รับการจัดตั้ง ให้เป็นหน่วยงานระดับคณะตามประกาศกระทรวงศึกษา และปีพุทธศักราช 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทำการเปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี


ปรัชญา

ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนํา วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี


วิสัยทัศน์

หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ มาตรฐานวิชาชีพ


พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 2. การวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชน
 3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็นเอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
 4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
 3. สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)
 4. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต (อบ.บ.)
 1. สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)
 2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
 3. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ)
 1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ
Top