คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ก่อกำเนิดจากการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู ฉบับลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ซึ่งขณะนั้น มีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและใช้ชื่อ “คณะวิชาวิทยาการจัดการ” โดยวิทยาลัยมอบหมายให้ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา ต่อมาในปีพ.ศ. 2530 จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป และในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่งของ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนใจระดับอนุปริญญาและปริญญา 2 ปี(ต่อเนื่อง) ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 นับแต่นั้นเป็นต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” เป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลักในการให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพแขนงวิชาต่าง ๆ การทำวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกประกาศฯ ให้โอนย้ายบุคลากร และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตั้งขึ้นเป็น "วิทยาลัยนิเทศศาสตร์"

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจใน 3 หลักสูตร และ 6 แขนงวิชา

 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
  • แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • แขนงวิชาการตลาด
  • แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
  • แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ

รายนามผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าคณะวิชาและคณบดี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน 9 ท่าน คือ

 1. อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี (หัวหน้าคณะวิชา) พ.ศ. 2530-2533
 2. อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน (หัวหน้าคณะวิชา) พ.ศ. 2533-2536
 3. รศ.อุไร ถาวรายุศม์ (หัวหน้าคณะวิชา) พ.ศ. 2536-2538 (คณบดีโดยตําแหน่ง) พ.ศ. 2538-2539
 4. ผศ.สมศักดิ์ ขาวลาภ (คณบดี) พ.ศ. 2539-2542
 5. ผศ.วิภาพรรณ กนิษฐนาคะ (คณบดี) พ.ศ. 2542-2546
 6. ผศ.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤต (คณบดี) พ.ศ. 2546-2552
 7. อาจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ (คณบดี) พ.ศ. 2552-2555
 8. ผศ.ดร.ประทีป วจีทองรัตนา (คณบดี) พ.ศ. 2556 - 2563
 9. ผศ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ (คณบดี) พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ปรัชญา (Philosophy)

“แม่แบบที่ดีของสังคม”


วิสัยทัศน์ (Vision)

"คณะวิทยาการจัดการ : แม่แบบที่ดีของสังคม ด้านการบริหารจัดการ”


พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพตามความต้องการขององค์กรชั้นนำและสังคมให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และรู้จักปรับตัวบนพื้นฐานแห่งโลกวิถีใหม่ ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ
 2. พัฒนาคณาจารย์สู่ความเป็นเอตทัคคะ เพื่อทำหน้าที่วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจสู่การพัฒนาสังคมไทยสู่สากล
 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารธุรกิจ แก่ชุมชนและสังคม ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อยกมาตราฐานความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม
 4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

อัตลักษณ์ ของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ”


เอกลักษณ์ ของคณะวิทยาการจัดการ

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”


หลักสูตรการเรียนการสอน

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจใน 3 หลักสูตร และ 6 แขนงวิชา

 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
  • แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • แขนงวิชาการตลาด
  • แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
  • แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
จุดเด่น ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับอาเซียน โดยอาจารย์ประจํา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ทั้งด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมุ่งเน้น การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง มีกิจกรรมประกอบหลักสูตรที่หลากหลายมีการฝึก ประสบการณ์ในสถานประกอบการชั้นนํา และมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานได้ทันทีและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน เมื่อสําเร็จการศึกษา


เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ
Top