คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีภารกิจในการให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพแขนงวิชาต่างๆ การทําวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาการจัดการได้เริ่มก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทายังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครู สวนสุนันทาและคณะวิทยาการจัดการใช้ ชื่อว่าคณะวิชาวิทยาการจัดการ คณะทํางาน ที่ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วย อาจารย์ จากภาควิชาเศรษศาสตร์และรัฐศาสตร์ คณะ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน อาจารย์เชวง แสนทวีสุข และอาจารย์อภิชาต กําภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงาน อื่นอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และ อาจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษา นิเทศน์ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์ เปรมจิตต์ สระวาสี เป็นหัวหน้าคณะทํางาน ในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ

ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้น ได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตรโปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษาก่อน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป และในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทาประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควิชา คือ

 1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี
 2. ภาควิชาการตลาด
 3. ภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
 4. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์
 5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแล การจัดการเรียนการสอนใจระดับอนุปริญญา ปริญญา 2 ปี (ต่อเนื่อง) ในสายบริหารธุรกิจ และการจัดการ สายนิเทศศาสตร์ และสาย อุตสาหกรรมบริการ ปี พ.ศ. 2538 ได้มีการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 นับแต่นั้นเป็นต้นมา คณะวิชา วิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะ วิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งใน สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ในปี พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะ จากการบริหารแบบภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ จัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ในปีการศึกษา 2543 มีโปรแกรมวิชาเพิ่มขึ้นอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรม วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 15 ปี มีหัวหน้าคณะวิชา และคณบดี บริหารงาน จํานวน 8 ท่าน คือ

 1. อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี (หัวหน้าคณะวิชา) พ.ศ. 2530-2533
 2. อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน (หัวหน้าคณะวิชา) พ.ศ. 2533-2536
 3. รศ.อุไร ถาวรายุศม์ (หัวหน้าคณะวิชา) พ.ศ. 2536-2538 (คณบดีโดยตําแหน่ง) พ.ศ. 2538-2539
 4. ผศ.สมศักดิ์ ขาวลาภ (คณบดี) พ.ศ. 2539-2542
 5. ผศ.วิภาพรรณ กนิษฐนาคะ (คณบดี) พ.ศ. 2542-2546
 6. ผศ.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤต (คณบดี) พ.ศ. 2546-2552
 7. อาจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ (คณบดี) พ.ศ. 2552-2555
 8. ผศ.ดร.ประทีป วจีทองรัตนา (คณบดี) พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

ปรัชญา (Philosophy)

“คุณภาพและคุณธรรม”


วิสัยทัศน์ (Vision)

"คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและ คุณธรรม ชั้นนําด้านการบริหารจัดการและ นิเทศศาสตร์”


พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจ ฐานความรู้มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
 2. วิจัยสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล
 3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ แก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME สู่สากล
 4. ส่งเสริม และสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและธํารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อัตลักษณ์ ของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญ การสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”


เอกลักษณ์ ของคณะวิทยาการจัดการ

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”


หลักสูตรการเรียนการสอน

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
  • แขนงวิชาการตลาด
  • แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
  • แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • แขนงวิชาวารสารศาสตร์
  • แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
  • แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
  • แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
จุดเด่น ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับอาเซียน โดยอาจารย์ประจํา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ทั้งด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมุ่งเน้น การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง มีกิจกรรมประกอบหลักสูตรที่หลากหลายมีการฝึก ประสบการณ์ในสถานประกอบการชั้นนํา และมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานได้ทันทีและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน เมื่อสําเร็จการศึกษา

จุดเด่น ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์สําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและ วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน อาทิการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ การสื่อสารในยุคหลอมรวมสือ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสาระสําคัญจากแนวคิดเรื่องทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งอัตลักษณ์ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5 ประการ ได้แก่ “เป็นนักปฏิบัติ ถนัด วิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” มาเป็นปัจจัยกําหนด ทิศทางและสาระสําคัญ เพื่อเน้นผลิต “นัก นิเทศศาสตร์ผู้มีความรู้ด้านวิชาการและความ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ” โดยเน้นสนองตอบ ความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง สู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้ตามความสนใจใน 5 แขนงวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์ การ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร การ โฆษณาและสื่อสารการตลาด วิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล ได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมในการ ใช้สื่อและการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ ยังยืน และสามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นสําคัญคือ “บัณฑิต นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา มีศักยภาพ และ พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา" ตอบสนองนโยบายในการเดินหน้าไปสู่ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)


เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ
Top