หลักสูตรที่เปิดสอน (ปริญญาเอก)

บัณฑิตวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 1. การบริหารการพัฒนา
 2. ปรัชญาและจริยศาสตร์
 3. ภาษาศาสตร์
 4. นิติวิทยาศาสตร์
 5. การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
 1. สาธารณสุขศาสตร์

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
 1. บริหารธุรกิจ

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.)
 1. การสื่อสาร


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 1. นวัตกรรมการจัดการ
 2. การจัดการการกีฬา


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)
 1. การเมืองการปกครอง


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
 1. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 1. ศิลปะการแสดง
 2. ทัศนศิลป์และการออกแบบ


Top