วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

“นิเทศศาสตร์”เป็นองค์ความรู้หรือศาสตร์ที่ว่าด้วยการสื่อสารที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคนี้ ส่งผลให้ศาสตร์เก่าแก่ศาสตร์นี้ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่า ภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) กำลังปรับเปลี่ยนในหลายด้านและกำลังถูกท้าทายในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติวิชาชีพ ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาจหางานทำเกี่ยวกับงานนิเทศศาสตร์โดยตรงได้ยากขึ้น เนื่องจากองค์กรสื่อดั้งเดิมอย่างสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสารและสื่อวิทยุโทรทัศน์ มีการปิดตัวลงไปเป็นจำนวนมากเพราะประสบปัญหาขาดทุนจากการไม่มีรายได้โฆษณาเข้ามาหมุนเวียนองค์กรสื่อเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านการสื่อสารก็ยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับขับเคลื่อนสังคมและเพื่อเป็นการปรับให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงได้มีการก่อตั้งวิทยาลัยที่บูรณาการรวมศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของการสื่อสารและการสร้างสรรค์สื่อเอาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยีสื่อ ด้านสื่อดิจิทัล ด้านการออกแบบการสื่อสาร ธุรกิจการสื่อสาร และด้านการออกแบบสื่อใหม่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมในการสร้างนวัตกรรมทางด้านการสื่อสารในอนาคตและยังตอบรับวัฒนธรรมดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น

ศาสตร์ด้านการสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ สื่อสร้างสรรค์ และการออกแบบสื่อ ยังมีความสำคัญแทบทุกด้าน ทั้งในชีวิตประจำวัน วงการธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม ใช้ในการเมืองการปกครอง ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในสังคม ใช้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรม และใช้ในการศึกษาได้ โดยต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ

ความสำคัญดังกล่าว คงไม่เป็นการกล่าวเกินจริง หากจะสรุปความสำคัญของการสื่อสารว่า “การสื่อสารคือหัวใจในการดำรงอยู่ของมนุษย์” เนื่องจากการสื่อสารเข้าไปมีบทบาทในชีวิตมนุษย์และสังคมอย่างเด่นชัด ดังนั้นการศึกษานิเทศศาสตร์ สื่อสร้างสรรค์ และการออกแบบสื่อ ให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นการเติมเต็มศักยภาพของผู้ศึกษาให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ และดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งมั่นคงของสังคมมนุษยชาติด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตของหน่วยงาน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงเห็นควรยกฐานะและควบรวมหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์และสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ เป็นวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมในการสร้างนวัตกรรมทางด้านการสื่อสารในอนาคตและยังตอบรับวัฒนธรรมดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ในสายงานด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสร้างสรรค์ และการออกแบบสื่อ ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับต่อไป


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อสังคม บนฐานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล


พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านนิเทศศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ
 2. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์  และเพื่อเป็นการระดมทุนตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคมอย่างมี คุณภาพ
 4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 1. แขนงวิชาวารสารศาสตร์
 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 3. แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
 4. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 5. แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A.)
 1. สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์
  • แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
 2. สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
  • แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล
  • แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล

ที่ตั้ง

อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
111/3 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ติดต่อ: โทรศัพท์ 065-942-3638 ID Line: @cca.ssru


เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัย
Top