พระพุทธสุนันทากร

ถือเป็นพระพุทธรูปที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํามหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อปี พ.ศ.2512 โดยพุทธลักษณะเป็นปางประทานพรผ้าทิพย์ประดับตราประจํา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ขนาดหน้าตักกว้าง 17 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ บนอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

Top