วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดตั้งวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อตอบสนอง นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ว่าด้วยการส่งเสริมและ พัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประกาศให้วิทยาลัย สหเวชศาสตร์ ย้ายสถานศึกษาไปยังศูนย์ การศึกษาจังหวัดสมุทรงสงคราม ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1/2558 เป็นต้นไป

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการ เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์มีการวางแผนการเตรียมเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในอนาคต อาทิสาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาชาวิชากายภาพบําบัด วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ยังมีการมุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของสาขา วิชาต่างๆ ไปพร้อมกัน ตลอดจนการพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งจะเป็นแหล่งฝึก ปฏิบัติการของการเรียนการสอนและการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพในสาขาดังกล่าว


ปรัชญา

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม


วิสัยทัศน์

ศูนย์ความเป็นเลิสด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ระดับ สากล


พันธกิจ วิทยาลัยมีพันธกิจที่สําคัญดังนี้

 1. ผลผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการดูแลสุขภาพเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และการดูแลสุขภาพเพื่อการพัฒนาชุมชน และสังคม
 4. สร้างเครือข่ายให้ความร่วมมือด้าน การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพกับชุมชน ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและยกมาตรฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนสู่สากล

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 2. สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
 3. สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
 4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต(พทป.บ.)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 2. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
 1. สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ
Top