พระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

พระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ตั้งอยู่บริเวณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นที่เคารพสักการะตลอดจนเป็นศูนย์รวมและที่ยึดโยงจิตใจของ นักศึกษาและบุคลากรชาวสวนสุนันทา

Top