ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะครุศาสตร์
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
สังคมศึกษา 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ภาษาไทย 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ภาษาอังกฤษ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
คณิตศาสตร์ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การศึกษาปฐมวัย 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
คหกรรมศาสตร์ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เคมี 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
คณิตศาสตร์สารสนเทศ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เทคโนโลยีชีวภาพ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
สถิติประยุกต์ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
ชีววิทยา 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
ฟิสิกส์ประยุกต์ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 13,250.00 20,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 35,570.00 35,250.00
นิติวิทยาศาสตร์ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
บริหารธุรกิจ (การตลาด) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การบัญชี 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
ภาษาไทย 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ภาษาอังกฤษ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ภาษาจีน 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ภาษาญี่ปุ่น 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การจัดการโรงแรมและที่พัก 13,250.00 17,200.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,270.00 31,950.00
สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
สารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 13,250.00 17,200.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,270.00 31,950.00
การจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
นิติศาสตร์ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การบริหารงานตำรวจ 6,000.00 28,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 35,820.00 35,500.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
การจัดการอุตสาหกรรม 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เทคโนโลยีความปลอภัยอาชีวอนามัย 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การบริหารทรัพยากรอาคาร 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
อุตสาหกรรมการพิมพ์ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เทคโนโลยีไฟฟ้า 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุคสาหกรรม 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การสอบเทียบเครื่องมือวัด 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13,250.00 18,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 33,370.00 33,050.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
จิตรกรรม 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การออกแบบนิเทศศิลป์ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ดนตรี 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์ไทย) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5,850.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 37,670.00 37,350.00
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก) 5,850.00 25,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,670.00 32,350.00
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) 5,850.00 25,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,670.00 32,350.00
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม) 5,850.00 25,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,670.00 32,350.00
เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 5,850.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 37,670.00 37,350.00
การแพทย์แผนจีน 13,050.00 65,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
สาธารณสุขศาสตร์ 5,850.00 25,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 79,870.00 79,550.00
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 5,850.00 25,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,670.00 32,350.00
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การจัดการระบบสานสนเทศเพื่อธุรกิจ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การจัดการคุณภาพ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การจัดการอีสปอร์ต 13,250.00 29,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 44,070.00 43,750.00
นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350.00 40,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 47,170.00 46,850.00
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
การจัดการโลจิสติกส์ 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ) 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 4,350.00 40,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 46,170.00 45,850.00
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 4,350.00 35,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 41,170.00 40,850.00
การโรงแรม (การจัดการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ) 4,350.00 35,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 41,170.00 40,850.00
การโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร) (หลักสูตรนานาชาติ) 4,350.00 35,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 41,170.00 40,850.00
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 4,350.00 35,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 41,170.00 40,850.00
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 4,350.00 40,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 46,170.00 45,850.00
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
นักศึกษาไทย
ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 42,020.00 41,700.00
ศิลปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยุกต์) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 42,020.00 41,700.00
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การออกแบบดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 42,020.00 41,700.00
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 42,020.00 41,700.00
นักศึกษาต่างชาติ
ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 50,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 62,020.00 61,700.00
ศิลปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยุกต์) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 50,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 62,020.00 61,700.00
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การออกแบบดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 50,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 62,020.00 61,700.00
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 50,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 62,020.00 61,700.00
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
สถาปัตยกรรม 13,250.00 21,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 36,570.00 36,250.00
Top