ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะครุศาสตร์
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
สังคมศึกษา 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ภาษาไทย 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ภาษาอังกฤษ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
คณิตศาสตร์ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การศึกษาปฐมวัย 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
คหกรรมศาสตร์ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เคมี 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
คณิตศาสตร์สารสนเทศ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เทคโนโลยีชีวภาพ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
สถิติประยุกต์ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
ชีววิทยา 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
ฟิสิกส์ประยุกต์ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 13,250.00 20,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 35,570.00 35,250.00
นิติวิทยาศาสตร์ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
บริหารธุรกิจ (การตลาด) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การบัญชี 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
ภาษาไทย 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ภาษาอังกฤษ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ภาษาจีน 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ภาษาญี่ปุ่น 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การจัดการโรงแรมและที่พัก 13,250.00 17,200.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,270.00 31,950.00
สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
สารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 13,250.00 17,200.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,270.00 31,950.00
การจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
นิติศาสตร์ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การบริหารงานตำรวจ 6,000.00 28,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 35,820.00 35,500.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
การจัดการอุตสาหกรรม 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เทคโนโลยีความปลอภัยอาชีวอนามัย 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การบริหารทรัพยากรอาคาร 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
อุตสาหกรรมการพิมพ์ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เทคโนโลยีไฟฟ้า 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุคสาหกรรม 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การสอบเทียบเครื่องมือวัด 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13,250.00 18,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 33,370.00 33,050.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
จิตรกรรม 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การออกแบบนิเทศศิลป์ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ดนตรี 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์ไทย) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) 13,250.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 29,570.00 29,250.00
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 13,250 30,000 200 1,620 1,300 45,070 44,750
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 13,250 25,000 200 1,620 1,300 40,070 39,750
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 13,250 25,000 200 1,620 1,300 40,070 39,750
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 13,250 30,000 200 1,620 1,300 45,070 44,750
สาขาการแพทย์แผนจีน 13,250 65,000 200 1,620 1,300 80,070 79,750
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก) 13,250 25,000 200 1,620 1,300 40,070 39,750
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) 13,250 25,000 200 1,620 1,300 40,070 39,750
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม) 13,250 25,000 200 1,620 1,300 40,070 39,750
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ภาคปกติ 13,250 20,000 200 1,620 1,300 35,070 34,750
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ภาคพิเศษ 5,350 35,000 200 1,620 1,300 42,170 41,850
สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ภาคปกติ 13,250 30,000 200 1,620 1,300 45,070 44,750
สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ภาคพิเศษ 5,350 45,000 200 1,620 1,300 52,170 51,850
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การจัดการระบบสานสนเทศเพื่อธุรกิจ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การจัดการคุณภาพ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 13,250.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,570.00 30,250.00
การจัดการอีสปอร์ต 13,250.00 29,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 44,070.00 43,750.00
นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350.00 40,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 47,170.00 46,850.00
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
การจัดการโลจิสติกส์ 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ) 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 13,250.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,070.00 29,750.00
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 4,350.00 40,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 46,170.00 45,850.00
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 4,350.00 35,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 41,170.00 40,850.00
การโรงแรม (การจัดการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ) 4,350.00 35,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 41,170.00 40,850.00
การโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร) (หลักสูตรนานาชาติ) 4,350.00 35,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 41,170.00 40,850.00
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 4,350.00 35,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 41,170.00 40,850.00
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 4,350.00 40,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 46,170.00 45,850.00
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
นักศึกษาไทย
ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 42,020.00 41,700.00
ศิลปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยุกต์) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 42,020.00 41,700.00
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การออกแบบดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 42,020.00 41,700.00
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 42,020.00 41,700.00
นักศึกษาต่างชาติ
ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 50,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 62,020.00 61,700.00
ศิลปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยุกต์) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 50,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 62,020.00 61,700.00
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การออกแบบดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 50,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 62,020.00 61,700.00
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200.00 50,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 62,020.00 61,700.00
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) ค่าเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสิ้น
นศ.ชาย นศ.หญิง นศ.ชาย นศ.หญิง
สถาปัตยกรรม 13,250.00 21,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 36,570.00 36,250.00
Top