วีดีทัศน์แนะนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็น ส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูง ของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความ สามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและ มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองต่อความ ต้องการของการพัฒนาประเทศ มีวิสัยทัศน์ ที่ว่า

“มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์”

(Smart Archetype University of the Society)
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะเป็น มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพมาตรฐานในระดับ นานาชาติในการก้าวสู่เป็น “มหาวิทยาลัย เอตทัคคะนานาชาติ” บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องสามารถ แข่งขันกับบัณฑิตนานาชาติได้และสามารถ ดํารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมี คุณธรรม

Top