วีดีทัศน์แนะนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็น ส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูง ของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความ สามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและ มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองต่อความ ต้องการของการพัฒนาประเทศ มีวิสัยทัศน์ ที่ว่า

“ผู้นำการสร้างมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

(A leader in producing professionals for sustainable social development)
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะเป็น มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพมาตรฐานในระดับ นานาชาติในการก้าวสู่การเป็นผู้นำการสร้างมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องสามารถ แข่งขันกับบัณฑิตนานาชาติได้และสามารถ ดํารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมี คุณธรรม

Top