ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยในปัจจุบันเป็นรูปพระราชลัญจกร ประจํารัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรประกอบด้วยอักขระเป็นอุณาโลมมีรัศมี เปล่งประกายออกโดยรอบเหนือวงจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น และมีฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอันแสดงถึง พระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน รอบนอกของตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า "SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY"

Top