คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่าติดกําแพงแดงด้านถนนราชวิถี มีโรงละคร หอศิลป์ รวมทั้ง ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ปี (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ซึ่งในขณะนั้นทรงดํารงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ทรงพระราชทานพระนามาภิไธย ย่อ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เป็นอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 40 ปี โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ที่เริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและ นาฏศิลป์” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครู ทั้งหมด 36 แห่ง ต่อมาในปี 2520 ได้มีการขยายหลักสูตรเพิ่มเป็น “ภาควิชาดนตรี" และ “ภาควิชาศิลปะ” ตามลําดับ อนึ่งด้วยความโดดเด่นของผลงานทั้งจากภาควิชาและนักศึกษา ส่งผลให้ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม ของสวนสุนันทาได้รับการยอมรับทั้งจากประชาคมภายในและภายนอกเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น จึงมีความคิด ที่จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้สวนสุนันทาเป็นผู้นําด้าน “ศิลปกรรม” แห่งหนึ่งของประเทศ จึงได้ริเริ่ม “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์” ขึ้น โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะทั้งหมดออกจากคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์และแบ่งการบริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตําแหน่งคณบดี

จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ (ขณะนั้นดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาศิลปะ ได้ขึ้นดํารงตําแหน่งรักษาการ คณบดีเป็นคนต่อมา และได้สานต่อผลักดัน นโยบายการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จวบจน พ.ศ. 254 กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะศิลปกรรมศาสตร์” จึงได้รับการยอมรับ ให้เป็นคณะโดยสมบูรณ์ มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 จึงนับเป็นวันที่คณะได้ถือกําเนิดอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัย โดยได้มีคณบดีเข้ามาบริหารคณะจนถึงปัจจุบันจํานวน 3 ท่าน ได้แก่

 • พ.ศ. 2548-2552 รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ (ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์)
 • พ.ศ. 2552-2556 รองศาสตราจารย์ จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (วาระที่ 1)
 • พ.ศ. 2556-2560 รองศาสตราจารย์ จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (วาระที่ 2. ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ดร.)
 • พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการศึกษา และให้บริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร โดยปรับปรุงและ พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคม มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับ ปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิต ดังนี้

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
 1. สาขาวิชาจิตรกรรม
 2. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
 3. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 4. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
 5. สาขาวิชาดนตรี
 6. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  • แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย
  • แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา และการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้น องค์ความรู้เป็นเอตทัคคะให้มีคุณภาพตรง ตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดย ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้คู่ คุณธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วย ความพอเพียง
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใน ศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม รัตนโกสินทร์
 3. บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์แก่ชุมชนและสังคม ในระดับเอตทัคคะ โดยการมีส่วนร่วมกับ ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
 4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อ อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรม ศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

เสาหลัก (Pillar)

 1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
 2. คุณธรรม (Morality)
 3. เครือข่าย (Partnership)
 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า"ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของ รัตนโกสินทร์”

อัตลักษณ์ (Identity)

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญ การสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ


เอกลักษณ์ (Uniqueness)

แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts)


ค่านิยมหลัก (Core Values)

W (Wisdom & Creativity) ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
I (Intergration& Collaboration) บูรณาการและความร่วมมือ
P (Professionalism) ความเป็นมืออาชีพ

ห้องปฏิบัติการ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

 1. โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ชั้น 2
 2. ห้องประชุม (ห้องประชุมคณาจารย์) ชั้น 1 บริเวณสํานักงานคณบดี
 3. หอศิลป์สวนสุนันทา ชั้น G
 4. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G
 5. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (จํานวน 50 เครื่อง)
 6. ห้องปฏิบัติการเครื่องแมคอินทอช สําหรับรายวิชาการออกแบบ ชั้น M (จํานวน 25 เครื่อง)
 7. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย ชั้น 4
 8. ห้องปฏิบัติการดนตรี ชั้น 5
 9. ห้องซ้อมดนตรี ชั้น 5
 10. ห้องบันทึกเสียง ชั้น 5
 11. ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ ชั้น G

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ
Top