วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้ มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการบริการทางสาธารณสุข ของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ประเทศไทยจึงได้ดําเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งการที่จะบรรลุตามเป้าหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้บริการ ทางสาธารณสุขให้มีจํานวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะ กรรมการมีหน้าที่วางแผนและกําหนดทิศทาง ในการเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และ ดําเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและ สุขภาพ จัดทําหลักสูตร ดําเนินการในเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเปิดสอนและ การจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการฯได้ยกร่างหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์ หลักสูตร 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และนําเข้าสู่การพิจารณา ของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งสภา มหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2550 และอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาค เรียนที่ 1/2550 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมีมติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัย พยาบาลและสุขภาพ และสภาการพยาบาล มีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและ สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550

ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาล และสุขภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นปีแรก โดยรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก จํานวน 80 คน

ปีที่เปิดดําเนินการหลักสูตรครั้งแรก : ปีการศึกษา 2550 (หลักสูตร พ.ศ. 2550)

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างดําเนินการ ขอรับรองหลักสูตร


ปรัชญา

“ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม”
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและ ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มี คุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและ ประกอบวิชาชีพ มีภาวะผู้นํา และมีทักษะใน การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการทํางานในระดับสากล


วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการ การศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการ พยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล และมีคุณธรรม


พันธกิจ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ กําหนด พันธกิจ ดังต่อไปนี้
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการ ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ
 2. วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทาง ด้านการพยาบาลและสุขภาพ
 3. ให้บริการวิชาการทางด้านการ พยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อ พัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
 4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 5. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก ธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตจะมีคุณสมบัติและ มีความสามารถดังนี้
 1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการ พยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสามารถ ประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการ ปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป
 2. มีทักษะในการใช้ศาสตร์และศิลป์ ทางการพยาบาลและใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างองค์รวมแก่ ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยได้อย่างครอบคลุมทั้ง ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพภายใต้ กฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีวิจารณญาณและแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ในการปฏิบัติการพยาบาล
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีความเอื้ออาทร และมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการแสดงออกที่เหมาะสม มีความเป็นผู้นํา และมีความ สามารถในการปรับตัวในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมวิชาชีพด้านสุขภาพ
 6. สนใจใฝ่รู้ ร่วมมือในการวิจัยและ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 7. มีความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ ปฏิบัติการพยาบาลและการติดต่อสื่อสาร

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ
Top