กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ อํานาจการตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินการและการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจมีความเข้าใจโดยสรุปในเรื่องดังต่อไปนี้

Top