คู่มือและกระบวนการ

คู่มือและกระบวนการ

คู่มือและกระบวนการ คือเครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างพนักงาน ทำให้เกิดความเข้าใจและความสามารถในการดำเนินงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


40 มาตรฐานการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กระบวนการบริการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการงานการเบิกเงินในระบบ GFMIS กองคลัง

กระบวนการปรับปรุงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองคลัง

กระบวนการบริหารงานด้านครุภัณฑ์ กองคลัง

กระบวนการวิเคราะห์รายการจ่าย กองคลัง

กระบวนการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้ ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการงานบริการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้อาคาร 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กระบวนการงานทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กระบวนการงานจัดประชุม กองบริหารงานบุคคล

กระบวนการการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กองบริหารงานบุคคล

กระบวนการปรับวุฒิการศึกษา กองบริหารงานบุคคล

กระบวนการงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล

กระบวนการงานฟ้องคดีทุนอุดหนุนการศึกษา ฝ่ายวินัยและนิติการ

กระบวนการการออกหนังสือรับรอง กองบริหารงานบุคคล

กระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียน ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

กระบวนการรายงานตัวเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

กระบวนการงานสาเร็จการศึกษา กองบริการการศึกษา

กระบวนการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศ ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ

กระบวนการการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน

กระบวนการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ กองนโยบายและแผน

กระบวนการงานติดตามผลการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน

กระบวนการกระบวนการควบคุมภายใน กองนโยบายและแผน

กระบวนการงานคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินนอกงบประมาณ กองนโยบายและแผน

กระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี กองนโยบายและแผน

กระบวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน

กระบวนการการจัดสรรรายรับจริง กองนโยบายและแผน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง กองนโยบายและแผน

กระบวนการงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน

กระบวนการงานจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กองนโยบายและแผน

กระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองนโยบายและแผน

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กองนโยบายและแผน

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี กองนโยบายและแผน

กระบวนการให้บริการ One Stop Service สำนักงานอธิการบดี

กระบวนการขอหนังสือรับรองการทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

กระบวนการงานธุรการและสารบรรณ กองกลาง

กระบวนการแจ้งซ่อมออนไลน์ ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ


Top