รายงานข้อมูลและสถิติ

คณะ วิทยาลัย สำนัก และ สถาบัน

มีจำนวน “21

หลักสูตร

มีจำนวน “116

นักศึกษาปัจจุบัน

มีจำนวน “5992

บุคลากร

มีจำนวน “1984

ผู้รับบริการ One Stop Service

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลจากรายงานประจำปีงบประมาณ 2562

Top