การผลิตสุคนธบำบัด (พิมเสนน้ำ)

ผู้ถ่ายทอดความรู้ :อาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์รายละเอียดศูนย์การเรียนรู้

วันนี้ (10 พ.ย. 60) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมมือกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้เพิ่มองค์ความรู้ เรื่อง "การผลิตสุคนธบำบัด (พิมเสนน้ำ)" เป็นองค์ความรู้ที่บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยอาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ทั้งนี้มีนักศึกษาต้นแบบเป็นผู้ช่วยแนะนำประจำกลุ่มย่อย เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้สามารถลงมือทำสุคนธบำบัด (พิมเสนน้ำ) ได้สำเร็จ และรับเป็นของที่ระลึกกลับบ้านต่อไป

Top