กระบวนการคิดสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สำหรับประชาชน

ผู้ถ่ายทอดความรู้ :อาจารย์ศุภวรรณ์ พันธ์เกาะเลิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารายละเอียดศูนย์การเรียนรู้

กระบวนการคิดสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สำหรับประชาชน ขั้นตอนมีดังนี้

  1. ศึกษาประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
  2. ศึกษาวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ และคงทนต่ออายุการใช้งาน
  3. ออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างรูปร่างที่สวยงาม สร้างความประทับใจ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์
  4. สร้างสรรค์เอกลักษณ์ให้กับบรรจุภัณฑ์ โดยการใช้สีสันและกราฟิคที่น่าสนใจ ทั้งสัญลักษณ์ ตัวอักษร ภาพประกอบ ลวดลายและพื้นผิว
  5. ทดลองการใช้งานและความแข็งแรงคงทนของบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อผลิตภัณฑ์
Top