มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ Nedcann LLC, North Macedonia

ในวันนี้ (15 มีนาคม 2566) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดี (ผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Nedcann LLC, North Macedonia โดย Mr. Stephan van Gerven ประธานบริหาร (ผู้แทนฝ่ายบริษัท) ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่อผลักดันหลักสูตรสาขากัญชาเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ และเพื่อประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัย*******************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Top