ชมรมถันยรักษ์ “สวนสุนันทา” คว้ารางวัลชนะเลิศ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม

ชมรมถันยรักษ์ “สวนสุนันทา” คว้ารางวัลชนะเลิศ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม

พรหมพิเชษฐ์ ประธานชมรมฯ “ชวนทุกคนร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ยิ่งรู้เร็ว-ยิ่งรักษาได้”ชมรมถันยรักษ์ ในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565 จัดโดย มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ ทรู ปลูกปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

โดยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมถันยรักษ์ ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ (ถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท) จากการจัดส่งผลงานกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชน ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลและตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่่าเสมอ ประจำปี 2565 ณ อาคารทรูดิจิทัลพาร์ค สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ กรรมการผู้รับสนองพระราโชบายก่อตั้งมูลนิธิฯ ดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการศึกษา นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู และนายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการตัดสินร่วมในพิธีกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่่าเสมอ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผ่านระบบ Online และการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning เพื่อเพิ่มฐานของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร บันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่่าเสมอ ในแอปพลิเคชั่นโครงการสืบสานฯ (BSE Application) เพื่อสร้างแนวร่วมอาสาสมัครภายใต้การด่าเนินงานของชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเผยแพร่ความรู้การดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่่าเสมอ ให้กับชุมชน หรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

นายพรหมพิเชษฐ์ ชาญชัยสกุลวัตร์ นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในฐานะประธานชมรมถันยรักษ์ กล่าวว่า "ผมในฐานะประธานชมรม เชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงขับเคลื่อนสังคม สู่ความตระหนักรู้และการดูแลตนเองเกี่ยวกับการตรวจเต้านมอย่างถูกวิธี เพราะเต้านมเป็นสิ่งสำคัญ ที่แสดงถึงภาพลักษณ์และคุณค่าในตนเอง มะเร็งเต้านมเป็นได้ทั้งชายและหญิง ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรักษาได้ หันมาตรวจเต้านมด้วยตนเองเยอะ ๆ นะครับ"

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ขอบคุณภาพข่าว : ชมรมถันยรักษ์
Top