ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ EdPEx Criteria Trainingกองนโยบายและแผน ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ในหัวข้อ EdPEx Criteria Training

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นวิทยากร

ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31
และ
Facebook Live กองนโยบายและแผน

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ในรูปแบบ Online

(จัดโดย : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี)

Top