การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.​

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- แขนงวิชาการตลาด
- แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ


เปิดรับสมัครวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566

สมัครได้ที่: http://admission.aaru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2160-1495
หมายเหตุ:รับเทียนโอนวุฒิ​ ปวส.​เทียบโอนได้ในรายวิชาที่กำหนด
---------------------------------------------------------------------
กันยากร สุจริตเนติการ : ออกแบบกราฟิก/รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
YouTube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Top