นายชาคริต พุฒศรี นักศึกษาครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคริต พุฒศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และได้ไปศึกษาดูงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมัน ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤดี อุดมผล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และอาจารย์ ดร.ธัชชา ศุกระจันทร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

Top