ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ ผ่าน อินโฟกราฟิก”
ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “การสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ ผ่าน อินโฟกราฟิก”

วิทยากร: คุณทินกร พรมดีมา. เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ติดต่อสอบถาม คุณชนิดา ชิราพฤกษ์ 085-369-2709
Top