มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดจองตัดชุดครุย


รอบที่ 1 วันที่ 27 - 29 มกราคม 2566
สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

รอบที่ 2 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566
สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลังปีการศึกษา 2564

สอบถามเพิ่มเติมที่
โทร 02-160-1475
Top