สวนสุนันทาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ครั้งที่ 48

รองศาสตราจารย์ คร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มอบนโยบายและให้โอวาทนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ในวันที่ 21 - 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
Top