ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565 ครั้งที่ 2 การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565 ครั้งที่ 2
การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2565
นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่าง


กำหนดการชำระ
โดยเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่
5 - 31 มกราคม 2566
ชำระด้วยตนเอง ณ จุด One Stop Service ชั้น 1
อาคารสำนักงานอธิการบดี กรุงเทพมหานคร
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528
Top