นักศึกษาครุศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับรางวัลพระภัทรภักดิ์ สาขาผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ ด้านจิตอาสา พัฒนาชุมชน

"นักศึกษาครุศาสตร์ สวนสุนันทา" ได้รับรางวัลพระภัทรภักดิ์ สาขาผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ ด้านจิตอาสา พัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกวันแห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ นายนครินทร์ ระเบียบโพธิ์ และ นางสาวนริศรา ณ พัทลุง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลพระภัทรภักดิ์ สาขาผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ ด้านจิตอาสา พัฒนาชุมชน จากจัดกิจกรรมนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ – สถานศึกษาพอเพียง เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกวันแห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ”

โดย นักศึกษาได้รับรางวัลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร ซึ่งได้น้อมนำปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดทำแผนการเรียนการสอนในห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 เป็นต้นแบบให้เด็กมีคุณธรรม ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าที่วัดอินทรวิหารทุกวันพระ โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งการป้องกันการใช้กัญชาในสถานศึกษา

ธนัญภรณ์ คงขาว : รายงาน
Top