นักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม กวาด 4 รางวัล การประกวดคลิปวิดีโอสั้น “เที่ยว ล่อง ส่องอดีต” รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้น “เที่ยว ล่อง ส่องอดีต” ในโครงการการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในดินแดนแคว้นไทย 4 ภาคซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด มีดังนี้

นางสาวอรกานต์ อยู่วิทยา และ นายณัฐพงษ์ วิจิตรโท (ทีม MADDY GALXX)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

นางสาวเจนจิราภา มลสิน และ นางสาวณัฐธิดา คูณขุนทด (ทีม JaKiejibiko)
รางวัลพิเศษ Vlog ดีเด่น ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

นางสาวกรชนก อมาตยกุล และ นางสาวเสาวภาคย์ สนริ้ว (ทีมตะลุยทัวร์ประวัติวัดนาคกลาง)
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท

นางสาวหฤทัย อ่อนกะตา และ นางสาวณัฐวดี โรจน์นวกร (ทีม FOREVER 1)
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท

ทั้งนี้มีอาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ธนัญภรณ์ คงขาว : รายงาน
ขอขอบคุณภาพจาก อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา : ภาพ
Top