“ออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ สวนสุนันทา” ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มทอผ้าคีรีวงกต 1 จัดตั้งศูนย์บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพชุมชน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ นำร่องศูนย์ต้นแบบแห่งแรก จัดตั้งศูนย์บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มทอผ้าคีรีวงกต1 หมู่บ้านคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุพื้นถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างนวัตกรรมและยกระดับรายได้ชุมชนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “วิถีถิ่น คีรีวงกต” จังหวัด อุดรธานี ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)โดยมีโครงการย่อย 5 โครงการ ดังนี้
1. นวัตกรรมการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอจากทุนวัฒนธรรม “วิถีถิ่น คีรีวงกต”
สู่ต้นแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. แนวทางการพัฒนาผ้าทอสีย้อมธรรมชาติจากทุนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับรายได้และการพึ่งพาตนเอง หมู่บ้าน คีรีวงกต จังหวัด อุดรธานี

3. นวัตกรรมการแปรรูปพืชพื้นถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ “วิถีถิ่น คีรีวงกต” เพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชน

4. การพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุพื้นถิ่นและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน “วิถีถิ่น คีรีวงกต”

5. แนวทางการออกแบบศูนย์บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชุมชน บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้เป็นการต่อยอดงานวิจัยของสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งนำผลผลิตทางความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษางานวิจัยมาพัฒนาและสนับสนุนงานทอผ้า ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนกลุ่มทอผ้า สร้างมูลค่าให้มีรายได้จากผลิตผลภายในชุมชนกระจายรายได้ไปสู่ครัวเรือน
ธนัญภรณ์ คงขาว : รายงาน
ขอบคุณภาพ จาก ผศ.ดร.นภดล สังวาลเพ็ชร
และข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
Top