ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมการตรวจประเมินคุ
ณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน
ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet

จัดโดย : ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน
รายงาน/ภาพ : กมลกัญจน์ แตงทับทิม
Top