หัวหน้าสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ สวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทวิชาการยอดเยี่ยม นำเสนอแผนธุรกิจ “เข้าใจกัญ” ภายใต้ Concept เพราะคุณไม่เข้าใจเรา จึงขอให้เข้าใจกัญ

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม หัวหน้าสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The 5th Batch of The EXECUTIVE INTEGRATED MEDICAL MANAGEMENT PROGRAM MEDICAL HUB VERSION, Thammasat University
และคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทวิชาการยอดเยี่ยม นำเสนอแผนธุรกิจ “เข้าใจกัญ” ภายใต้ concept เพราะคุณไม่เข้าใจเรา จึงขอให้เข้าใจกัญ


Top