นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” พร้อมโล่เกียรติยศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ในรายการ “จานสลัดรสชาติไทย”

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” พร้อมโล่เกียรติยศ
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ในรายการ “จานสลัดรสชาติไทย”

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ และอาจารย์กัญญาพัชร เพชราภรณ์ นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวปภาวดี มุทุจิตต์ และนางสาวณัฐธิดา แป้นสุวรรณ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในรายการ “จานสลัดรสชาติไทย”ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปรุงอาหารจานสลัดโดยใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทยเป็นหลัก โดยนำเสนอเมนู “สลัดน้ำบูดู” ได้แรงบัลดาลใจมาจากข้าวยำปักษ์ใต้เมนูอาหารไทยพื้นบ้านที่ประกอบไปด้วยพืชผักและสมุนไพรนานาชนิดราดด้วยน้ำบูดู เมื่อนำมาปรับรูปแบบการนำเสนอให้เป็นสไตล์ไทยโมเดิร์นแต่ยังคงรักษารสชาติดั้งเดิมของอาหารไทยไว้ จึงออกมาเป็นเมนูใหม่ตามโจทย์จานสลัดรสชาติไทย (Salad Thai Taste)
ซึ่งผลการแข่งขันของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” พร้อมโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา 5,000 บาท
Top