“สวนสุนันทา”จับมือ “อว.” ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงานยุทธศาสตร์ร่วมของ มรภ. สร้างมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาใหม่ ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องความต้องการของประเทศ

“สวนสุนันทา”จับมือ “อว.” ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงานยุทธศาสตร์ร่วมของ มรภ. สร้างมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาใหม่ ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องความต้องการของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กลุ่มภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว., ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.อว., ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.อว., รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รอง ปอว., ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รอง ปอว. และคณะผู้บริหาร อว. ร่วมกับผู้บริหาร มรภ.กลุ่มภาคกลาง โดยการประชุมจัดขึ้น ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี เมื่อวันที่ วันที่ 12 กันยายน 2565ทั้งนี้ .ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคณะผู้บริหาร มรภ. กลุ่มภาคกลาง การประชุมในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า อว. ให้ความสำคัญกับ มรภ. เป็นอย่างมาก เนื่องจาก มรภ. เป็นมหาวิทยาลัยที่ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ไม่ได้เน้นเพียงแค่การผลิตบัณฑิตเท่านั้น แต่ต้องผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกำลังที่มีประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นนั้น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ อว. พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนภารกิจของ มรภ. อย่างเต็มความสามารถ เนื่องจาก อว. เล็งเห็นว่า มรภ. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจำนวนมาก

โดย อว. กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษา โดยการจัดทำหลักสูตร Sandbox ที่เป็นหลักสูตรเร่งผลิตกำลังคนให้สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในการผลิตบัณฑิต อีกทั้งการประกาศใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาใหม่โดยอำนาจการกำหนดหลักสูตรจะอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณภาพ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ประชาสัมพันธ์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Top