โลจิสติกส์ สวนสุนันทา MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งพัฒนาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่แรกที่เดียว !!! บรรจุลงรายวิชา กับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โลจิสติกส์ สวนสุนันทา …นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะความสามารถให้กับนักศึกษาด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เช่นเดียวกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกําลังแรงงานให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
จึงเป็นที่มาในความร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยบรรจุลงในรายวิชาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน …
เป็นที่แรกที่เดียว !!! ทำให้นักศึกษาจบไปมีสมรรถนะ และได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรี
ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามโดย นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Top