รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร” ✨ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2565” ✨ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร” รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2565” จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้ารับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรการศึกษา ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี / กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล
ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ได้พิจารณาผลงานจากการเป็นบุคคลที่มีกิจกรรมการทําความดีตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 
Top