“สถาปัตย์ฯ สวนสุนันทา” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสถาปัตยกรรม งานสถาปนิกบูรพา65 “แตกต่างอย่างกลมกลืน : SPACE FOR ALL”

“สถาปัตย์ฯ สวนสุนันทา” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสถาปัตยกรรม งานสถาปนิกบูรพา65 “แตกต่างอย่างกลมกลืน : SPACE FOR ALL”

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design Student Workshop) ในแนวคิด “แตกต่างอย่างกลมกลืน : SPACE FOR ALL” ในผลงานชื่อว่า "เมืองเก่า เล่าใหม่" (Sense of Place In Naklua) จากการลงพื้นที่ปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมร่วมกับนิสิตต่างสถาบัน ที่ชุมชนนาเกลือ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565โดยทีมนักศึกษา ซึ่งได้แก่ นายเกริกพล มะหะมาน ,นายฉัตรภวิส สื่อสกุล , นายจักรพันธ์ เทพังเทียม , นายถิรวิทย์ เที่ยงทัศน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มี อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นที่ปรึกษาหลัก
ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านรอบคัดเลือกเป็น 4 ทีมสุดท้ายและสามารถ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแบบสถาปัตยกรรมในโครงการ ดังกล่าว

ทั้งนี้ โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design Student Workshop) ในแนวคิด “แตกต่างอย่างกลมกลืน : SPACE FOR ALL” ที่บอกเล่าถึง แนวความคิด วิธีการจัดการอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างนิสิตนักศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ต่างสถาบัน
โครงการนี้จัดขึ้นโดย
 
กรรมาธิการสถาปนิกบูรพา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565
Top