ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ’ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ สวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลง ” ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา 34 แห่ง

‘ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ’ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ สวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลง ” ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา 34 แห่ง “ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ” ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา 34 แห่ง ” โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

พิธีดังกล่าวเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะ/วิชา มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมจำนวน ทั้งสิ้น 34 แห่ง โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น 1 ใน 34 แห่ง ที่ดำเนินการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
Top